فارسي
EN

آموزش

كارگاه آموزشي «نظارت شرعی بر قوانین و مقررات؛ (اصل چهارم قانون اساسی)»
كارگاه آموزشي «صلاحيت شوراي نگهبان در تفسير قانون اساسي»
كارگاه آموزشي «آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»
كارگاه آموزشي «نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات؛ مباني نظري و رويه‌ عملي»
كارگاه آموزشي «نظارت شوراي نگهبان بر قوانين و مقررات؛ فرآيندها و رويه‌ها»
كارگاه آموزشي نظارت شوراي نگهبان بر قوانين و مقررات؛ فرآيندها و رويه‌ها
آشنايي با نظرات شوراي نگهبان در خصوص موافقت‌نامه‌هاي بين المللي
آشنایی با جایگاه و صلاحیت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام در پرتو نظرات شورای نگهبان
كارگاه آموزشي قانون مجازات اسلامي (مصوب 1392) در پرتو نظرات شوراي نگهبان
كارگاه آموزشي قانون آيين دادرسي كيفري (مصوب 1392) در پرتو نظرات شوراي نگهبان
كارگاه آموزشي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات؛ مباني نظري و رويه‌ عملي
كارگاه آموزشي آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
كارگاه آموزشي آشنايي با جايگاه شوراي نگهبان در نظام حقوقي كشور
كارگاه آموزشي نظارت شوراي نگهبان بر قوانين و مقررات؛ فرآيندها و رويه‌ها
كارگاه آموزشي صلاحيت شوراي نگهبان در تفسير قانون اساسي
كارگاه آموزشي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات؛ مباني نظري و رويه‌ عملي
كارگاه آموزشي آشنايي با جايگاه شوراي نگهبان در نظام حقوقي كشور
كارگاه آموزشي نظارت شوراي نگهبان بر قوانين و مقررات؛ فرآيندها و رويه‌ها
كارگاه آموزشي قانون آيين دادرسي كيفري (مصوب 1392) در پرتو نظرات شوراي نگهبان
كارگاه آموزشي قانون مجازات اسلامي (مصوب 1392) در پرتو نظرات شوراي نگهبان
12>>>

کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.