امروز:
سه‌شنبه 16 آذر 1400  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
گزارش پژوهشی


آشنايي با مفاهيم حقوق عمومي؛ امر به معروف و نهي از منكر


چكيده:
امر به معروف و نهي از منكر نقطه عطف فقه سياسي و حقوق عمومي است، زيرا از سويي ريشه در آموزه‌ها و تفكرات اسلامي دارد و از سويي ديگر، مولفه و وسيله‌اي براي عينيت بخشيدن به اهداف و آرمان‌هاي حقوق عمومي است. در همين راستا ابزارهايي كه حقوق عمومي در اختيار اين فريضه قرار مي‌دهد، راهكارهايي براي قانونمند كردن و به چارچوب كشيدن آن در راستاي نظام‌سازي اسلامي است.
اين فريضه به عنوان يك راهبرد در فقه سياسي همواره با چالش‌هاي جدي در حوزه مفهوم شناسي و عملياتي مواجه بوده است، عدم قانونگذاري يكي از چالش‌هايي است كه در جامعه حقوقي از آن ياد مي‌شود. به نظر ميرسد آنچه مانع احياء اين فريضه مي‌شود عدم درك فرهنگي جامعه اسلامي از اين فريضه و جايگاه والاي آن در مقوله زمامداري است. بنابراين آنچه در درجه اول در نهادينه كردن امر به معروف و نهي از منكر در جامعه اسلامي بايد توسط حكومت اسلامي تحقق پذيرد، ايجاد شرايط و بسترهاي مساعد در گسترۀ آگاهي‌هاي اجتماعي، آزادي‌هاي عمومي و شفافيت در اعمال كارگزاران دولت است. اين امور بايد توسط قوانين موضوعه تسهيل كننده تحقق پذيرفته و تشكلي منسجم و واحد ضمن تجميع مساعي تمام نهادهاي مردمي و غير مردمي فعال در اين حوزه، رهبري اين واجب الهي را بر عهده گيرد.

متن گزارش پژوهشي آشنايي با مفاهيم حقوق عمومي؛ امر به معروف و نهي از منكر

بیشتر
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده