نظرات استدلالی


اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت
اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي
اساسنامه شركت طراحي و ساخت موتور هوايي
طرح اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
اساسنامه شركتهاي سهامي آب منطقه‌اي
اساسنامه شركت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي
اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران
اساسنامه صندوق بيمه كشاورزي
طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان
طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري «جمهوري اسلامي ايران»
لايحه سه دوازدهم بودجه سال 1392 كل كشور
طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين المللي آموزش اولياء - عمراني
لايحه اﻟﺤﺎق دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ورود ﻣﻮﻗﺖ
لايحه اصلاح قانون دريايي ايران
طرح چگونگي تأمين عوارض شهرداري و هزينه‌ انشعاب‌هاي مدارس و مراكز آموزشي و پرورشيِ احداث‌شده توسط خيّران
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان منطقه‌اي درياي پاك
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در گروه هشت كشور در حال توسعه (گروه دي-8)
طرح حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني و توليد ملي و اصلاح قانون بودجه سال 1391 كل كشور
لايحه حمايت از خانواده
12>>>