امروز:
جمعه 31 خرداد 1398  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
پرونده اصول


اصل 124 قانون اساسياصل صد و بيست و چهارم:
رئيس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول رئيس جمهور با موافقت وي اداره هيأت وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير معاونت ها را به عهده خواهد داشت .

سلسله جلسات بازخواني مشروح مذاكرات
شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368
بررسي اصل يكصد و بيست و چهارم قانون اساسي (موضوع جلسه بيست و ششم مشروح مذاكرات)
اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان
بررسي اصل يكصد و بيست و چهارم


بيشتر
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده