امروز:
شنبه 2 شهريور 1398  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
پرونده اصول


اصل 4 قانون اساسي


 
اصل چهارم:
كليه قوانين و مقررات مدني ، جزائي ، مالي ، اقتصادي ، اداري ، فرهنگي ، نظامي ، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر برعهده فقهاي شوراي نگهبان است
 
سلسله جلسات  بازخواني مشروح مذاكرات
مجلس بررسي نهايي قانون اساسي سال 1358
بررسي اصل چهارم (موضوع جلسه سيزدهم و چهاردهم مشروح مذاكرات)
اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان
بررسي اصل چهارم
مباني تحليلي نظام جمهوري اسلامي ايران؛ تحليل مباني اصل چهارم قانون اساسي

بيشتر
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده