امروز:
دوشنبه 7 بهمن 1398  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
پرونده اصول


اصل 122 قانون اساسي


 
اصل صد و بيست و دوم:
رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارددر برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است.
 
اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان
بررسي اصل يكصد و بيست و دوم

بيشتر
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده