امروز:
جمعه 31 خرداد 1398  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
پرونده اصول


اصل 9 قانون اساسي


اصل نهم:
در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت وتماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است . هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي ، فرهنگي ، اقتصادي ، نظامي وتماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب كند.

سلسله جلسات  بازخواني مشروح مذاكرات
مجلس بررسي نهايي قانون اساسي سال 1358
بررسي اصل نهم (موضوع جلسه هفدهم مشروح مذاكرات)
اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان
بررسي اصل نهم
تحليل مباني نظام جمهوري اسلامي ايران؛
 تحليل مباني اصل نهم قانون اساسي

بيشتر
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده