امروز:
شنبه 2 شهريور 1398  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
پرونده اصول


اصل 5 قانون اساسي


اصل پنجم:
در زمان غيبت حضرت ولي عصر «عجل الله تعالي فرجه » در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبر است كه طبق اصل يك صد و هفتم عهده دار آن مي گردد.
 
سلسله جلسات بازخواني مشروح مذاكرات
مجلس بررسي نهايي قانون اساسي سال 1358
بررسي اصل پنجم (موضوع جلسه پانزدهم مشروح مذاكرات)
اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان
بررسي اصل پنجم
مباني تحليلي نظام جمهوري اسلامي ايران
تحليل مباني اصل پنجم قانون اساسي
شرح مبسوط قانون اساسي
شرح اصل پنجم قانون اساسي

بيشتر
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده