امروز:
شنبه 2 شهريور 1398  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
پرونده اصول


اصل 3 قانون اساسي


اصل 3: دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم ، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد :
1.    ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان وتقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي .
2.    بالابردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسايل ديگر.
3.    آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه ، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي .
4.    تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي ، فني ، فرهنگي و اسلامي از طريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان .
5.    طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب .
6.    محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي .
7.    تأمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون .
8.    مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي خويش .
9.    رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه ، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي .
10.    ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور.
11.    تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.
12.     پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه .
13.    تأمين خودكفايي در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و امورنظامي و مانند اينها.
14.    تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون .
15.    توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم .
16.    تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان .
 
سلسله جلسات  بازخواني مشروح مذاكرات
مجلس بررسي نهايي قانون اساسي سال 1358
بررسي اصل سوم (موضوع جلسه دوازدهم مشروح مذاكرات)

بيشتر
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده