امروز:
شنبه 2 شهريور 1398  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
پرونده اصول


تغيير نام مجلس


 
 
سلسله جلسات  بازخواني مشروح مذاكرات
شوراي بازنگري قانون اساسي سال  1368
بررسي تغيير نام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي (موضوع جلسه پانزدهم و بيستم مشروح مذاكرات)

بيشتر
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده