فارسي
EN
پرسش و پاسخ
مباني نظر شرعي شوراي نگهبان پيرامون تبصره 1 ماده 26 قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر و روستا و انتخاب شهرداران چيست؟
آرشيو پرسش و پاسخ
مباني نظر شرعي شوراي نگهبان پيرامون تبصره 1 ماده 26 قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر و روستا و انتخاب شهرداران چيست؟
مرجع تعيين شرايط لازم براي رئيس جمهور كيست؟
نظارت بر دوره اول انتخابات رياست جمهوري به چه صورت بوده است؟
آيا نام «شوراي نگهبان» داراي پسوند «قانون اساسي» است؟ به عبارت ديگر آيا «شوراي نگهبان قانون اساسي» عبارت صحيحي است؟
در پيش نويس قانون اساسي شوراي نگهبان به چه صورت پيش بيني شده بود؟
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.