امروز:
دوشنبه 29 آبان 1396  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
     
آموزش
1396/9/30 پنجشنبهبخش آموزش پژوهشكده

 
شرايط عمومي
كارگاه هاي در حال ثبت نام
كارگاه هاي گذشته
 
شرايط عمومي


• دارابودن حداقل مدرك كارشناسي حقوق، فقه و حقوق، علوم سياسي و يا ساير رشته‌هاي مرتبط براي شركت كنندگان الزامي است.
• ظرفيت دوره‌ها محدود است و اولويت ثبت‌نام با افرادي خواهد بود كه زودتر ثبت‌نام كنند.
• رعايت نظم و حضور به موقع در كليه جلسات كارگاه براي كليه شركت‌كنندگان الزامي است.
• رعايت حجاب و شئونات اسلامي براي كليه شركت كنندگان الزامي است.
• در پايان دوره به كليه شركت‌كنندگاني كه امتياز لازم از آزمون پاياني را كسب نمايند گواهينامه معتبر علمي اعطا خواهد شد.
• هزينه كارگاه مورد نظر به شماره حساب 0108129093009 و شماره كارت 6037691980001374 و شماره شبا IR870190000000108129093009 نزد بانك صادرات به نام انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان واريز شده و فايل اسكن شده‌ي آن به همراه با فرم ثبت نام ارسال گردد.
• جهت ثبت نام مي‌بايست فرم ثبت‌نام تكميل شده به رايانامه پژوهشكده به آدرس info@shora-rc.ir ارسال گردد.
• دريافت تأييديه از ايميل مذكور به منزله تأييد ثبت‌نام است.
فرم ثبت‌نام كارگاه آموزشي 
• مكان برگزاري: تهران، خيابان شهيد سپهبد قرني، كوچه شهيد دهقاني‌نيا (خسرو سابق)، روبروي مسجد الرحمن، پلاك 12، پژوهشكده شوراي نگهبان
• شماره تماس: 88325036-021

 
كارگاه هاي در حال ثبت نام

كارگاه آموزشي «نظارت شوراي نگهبان بر قوانين و مقررات؛ فرآيندها و رويه‌ها»

-  مدت كارگاه: چهار ساعت (دو جلسه دو ساعته)
-  زمان برگزاري: پنج‌شنبه 23 آذر ساعت 8 تا 12
 - مهلت ثبت نام: پايان ساعت كاري شنبه 18 آذر
 - هزينه: 200،000 ريال (بيست هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشی]
 محورهاي دوره:
-  نظارت شوراي نگهبان بر قوانين ازلحاظ عدم مغايرت با موازين شرعي و قانون اساسي
 - نظارت شوراي نگهبان بر اساسنامه‌هاي مصوب دولت و كميسيون‌هاي مجلس ازلحاظ عدم مغايرت با موازين شرعي و قانون اساسي
-  نظارت فقهاي شوراي نگهبان بر عدم مغايرت مصوبات دولتي با موازين شرع
-  رويه عملي شوراي نگهبان در نحوه نظارت بر قوانين و مقررات

 

كارگاه آموزشي «نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات؛ مباني نظري و رويه‌ عملي»

مدت كارگاه:‌ شش ساعت (سه جلسه دو ساعته)
زمان برگزاري: پنج‌شنبه 23 آذر ساعت 13 تا 19
مهلت ثبت‌نام: پايان ساعت كاري شنبه 18 آذر
هزينه: 250،000 ريال (بيست و پنج هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]
محورهاي دوره:
-  مفهوم، اهميت و ضرورت نظارت بر انتخابات
-  مباني قانوني نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات
-  رويه عملي شوراي نگهبان در نظارت بر انتخابات
-  فرآيند انتخابات و ساختار نظام نظارتي
-  مهم‌ترين چالش‌هاي حقوقي نظارت بر انتخابات

 

كارگاه آموزشي «آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»
 
مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دو جلسه دو ساعته)
 زمان برگزاري: جمعه 24 آذر ساعت 8 تا 12
 مهلت ثبت نام: پايان ساعت كاري شنبه 18 آذر
 هزينه: 200،000 ريال (بيست هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]
 محورهاي دوره:
-  پيشينه قانون اساسي در ايران (آشنايي با قانون اساسي مشروطه)
 - مباني و  سير تصويب و بازنگري قانون اساسي
-  ساختارها و نهادهاي اساسي در نظام حقوقي كشور
-  تحليل اهم اصول قانون اساسي

كارگاه آموزشي «صلاحيت شوراي نگهبان در تفسير قانون اساسي»

 
مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دو جلسه دوساعته)
زمان برگزاري: پنج‌شنبه 30 آذر ساعت 8 تا 12
مهلت ثبت‌نام: پايان ساعت كاري شنبه 18 آذر
هزينه: 200،000 ريال (بيست هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشی]
محورهاي دوره:
-   مفهوم و جايگاه تفسير قانون اساسي
-  ضرورت تفسير قانون اساسي
-  رويكردها و نظريه‌هاي تفسير قانون اساسي
-  آئين تفسير قانون اساسي

 

كارگاه آموزشي «نظارت شرعی بر قوانین و مقررات؛ (اصل چهارم قانون اساسی)»

مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دو جلسه دو ساعته)
 زمان برگزاري: پنج‌شنبه 30 آذر ساعت 13 تا 17
 مهلت ثبت نام: پايان ساعت كاري شنبه 18 آذر
 هزينه: 200،000 ريال (بيست هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي
 محورهاي دوره:
- مبنای صلاحیت فقهای شورای نگهبان از دیدگاه قانون گذار اساسی
- اثر حقوقی مترتب بر اظهار نظر شرعی فقهای شورای نگهبان (موضوع اصل چهارم قانون اساسی)
- مفهوم و آثار حقوقی حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی
- مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی در رویه فقهای شورای نگهبان
 

 

 
كارگاه هاي گذشته
كارگاه آموزشي آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دو جلسه دو ساعته)
 زمان برگزاري: پنج‌شنبه 20 مهر ساعت 8 تا 12
 مهلت ثبت نام: پايان ساعت كاري روز چهارشنبه 96/7/12
 هزينه: 200،000 ريال (بيست هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]
 محورهاي دوره:
- پيشينه قانون اساسي در ايران (آشنايي با قانون اساسي مشروطه)
 - مباني و  سير تصويب و بازنگري قانون اساسي
- ساختارها و نهادهاي اساسي در نظام حقوقي كشور
- تحليل اهم اصول قانون اساسي
كارگاه آموزشي قانون مجازات اسلامي (مصوب 1392) در پرتو نظرات شوراي نگهبان
مدت كارگاه:‌ شش ساعت (سه جلسه دو ساعته)
زمان برگزاري: پنج‌شنبه 20 مهر ساعت 13 تا 19
مهلت ثبت نام: پايان ساعت كاري روز چهارشنبه 96/7/12
هزينه: 250،000 ريال (بيست و پنج هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]
محورهاي دوره:
 - گذري بر فرآيند تصويب قانون
- تعزيرات منصوص شرعي
- ادله اثبات در امور شرعي
- نقش فتاوا و احكام حكومتي رهبري در قانون مجازات اسلامي (فتواي معيار)
- نوآوري ها در حدود
- مقادير ديات
- قتل نفس و مسائل پيرامون آن (قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول، اشتباه در هويت و...)
كارگاه آموزشي آشنايي با جايگاه شوراي نگهبان در نظام حقوقي كشور
مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دو جلسه دوساعته)
زمان برگزاري: جمعه 21 مهر ساعت 8 تا 12
مهلت ثبت‌نام: پايان ساعت كاري روز چهارشنبه 96/7/12
هزينه: 200،000 ريال (بيست هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]
محورهاي دوره:
- جايگاه شوراي نگهبان در ساختار حقوقي و سياسي كشور
- شوراي نگهبان در پرتو قوانين و مقررات
- ضوابط قانوني حاكم بر اعضا، جلسات و نحوه عملكرد شورا
- رابطه شوراي نگهبان با قواي سه گانه و ساير نهادها
- تحليل صلاحيت‌هاي قانوني شوراي نگهبان
كارگاه آموزشي قانون آيين دادرسي كيفري (مصوب 1392) در پرتو نظرات شوراي نگهبان
مدت كارگاه:‌ شش ساعت (سه جلسه دو ساعته)
زمان برگزاري: جمعه 21 مهر ساعت 13 تا 19
مهلت ثبت نام: پايان ساعت كاري روز چهارشنبه 96/7/12
هزينه: 250،000 ريال (بيست و پنج هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]
محورهاي دوره:
-  حق شكايت كيفري
- حقوق متهم و زنداني در نظرات شوراي نگهبان
-  حق خلوت و گستره اختيارات ضابطين دادگستري
-  خسارات قابل مطالبه ناشي از جرم
-  روند رسيدگي به جرايم منافي عفت
-  صلاحيت محاكم نظامي
-  جنون و تاثير آن در مسئوليت كيفري
كارگاه آموزشي نظارت شوراي نگهبان بر قوانين و مقررات؛ فرآيندها و رويه‌ها
مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دو جلسه دوساعته)
زمان برگزاري: پنج شنبه 27 مهر ساعت 8 تا 12
مهلت ثبت‌نام: پايان ساعت كاري روز چهارشنبه 96/7/12
هزينه: 200،000 ريال (بيست هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]
محور‌هاي دوره:
- نظارت شوراي نگهبان بر قوانين ازلحاظ عدم مغايرت با موازين شرعي و قانون اساسي
 - نظارت شوراي نگهبان بر اساسنامه‌هاي مصوب دولت و كميسيون‌هاي مجلس ازلحاظ عدم مغايرت با موازين شرعي و قانون اساسي
- نظارت فقهاي شوراي نگهبان بر عدم مغايرت مصوبات دولتي با موازين شرع
- رويه عملي شوراي نگهبان در نحوه نظارت بر قوانين و مقررات
كارگاه آموزشي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات؛ مباني نظري و رويه‌ عملي
مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (سه جلسه دو ساعته)
زمان برگزاري: پنج‌شنبه 27 مهر ساعت 13 تا 19
مهلت ثبت‌نام: پايان ساعت كاري روز چهارشنبه 96/7/12
هزينه: 250،000 ريال (بيست و پنج هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]
محورهاي دوره:
- مفهوم، اهميت و ضرورت نظارت بر انتخابات
- مباني قانوني نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات 
- رويه عملي شوراي نگهبان در نظارت بر انتخابات
- فرآيند انتخابات و ساختار نظام نظارتي
- مهم‌ترين چالش‌هاي حقوقي نظارت بر انتخابات
آشنايي با نظرات شوراي نگهبان در خصوص موافقت‌نامه‌هاي بين المللي
مدت كارگاه: چهار ساعت (دو جلسه دو ساعته)
 زمان برگزاري: جمعه 28 مهر ماه 1396- ساعت 8 الي 12
مهلت ثبت نام: پايان ساعت كاري روز چهارشنبه 96/7/12
هزينه: 200،000  ريال (بيست هزار تومان)
محورهاي دوره:
 - مفهوم و ويژگي‌هاي موافقت‌نامه‌هاي بين المللي موضوع اصول 77 و 125 قانون اساسي از نظر شوراي نگهبان
 - تفاسير شوراي نگهبان از اصول 77و 125 قانون اساسي
 - تحليل نظرات شوراي نگهبان راجع به موافقت نامه‌هاي مصوب مجلس شوراي اسلامي
آشنایی با جایگاه و صلاحیت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام در پرتو نظرات شورای نگهبان
مدت كارگاه: چهار ساعت (دو جلسه دو ساعته)
 زمان برگزاري: جمعه 28 مهر ماه 1396 ساعت 14 الي 18
مهلت ثبت نام: پايان ساعت كاري روز چهارشنبه 96/7/12
-  هزينه: 200،000  ريال (بيست هزار تومان)
محورهاي دوره:
- مروري بر تاريخچه مجمع تشخيص مصلحت نظام
- صلاحیت‌ مجمع در تشخیص مصلحت نظام در پرتو نظرات شورای نگهبان
- صلاحیت مجمع در حل معضلات نظام در پرتو نظرات شورای نگهبان
- صلاحیت مجمع در پیشنهاد سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر آن در پرتو نظرات شورای نگهبان
- سایر صلاحیت‌های مجمع در پرتو نظرات شورای نگهبان
كارگاه آموزشي آشنايي با جايگاه شوراي نگهبان در نظام حقوقي كشور

مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دو جلسه دوساعته)
زمان برگزاري: پنج‌شنبه 22 تير ساعت 8 تا 12
مهلت ثبت‌نام: پايان ساعت كاري چهارشنبه 96/04/14
هزينه: 200،000 ريال (بيست هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]
محورهاي دوره:
   - جايگاه شوراي نگهبان در ساختار حقوقي و سياسي كشور
   - شوراي نگهبان در پرتو قوانين و مقررات
   - ضوابط قانوني حاكم بر اعضا، جلسات و نحوه عملكرد شورا
   - رابطه شوراي نگهبان با قواي سه گانه و ساير نهادها
   - تحليل صلاحيت‌هاي قانوني شوراي نگهبان

كارگاه آموزشي صلاحيت شوراي نگهبان در تفسير قانون اساسي

مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دو جلسه دوساعته)
زمان برگزاري: پنج‌شنبه 22 تير ساعت 14تا18 
مهلت ثبت‌نام: پايان ساعت كاري چهارشنبه 96/04/14
هزينه: 200،000 ريال (بيست هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]
محورهاي دوره:
-  مفهوم و جايگاه تفسير قانون اساسي
- ضرورت تفسير قانون اساسي
- رويكردها و نظريه‌هاي تفسير قانون اساسي
- آئين تفسير قانون اساسي

كارگاه آموزشي نظارت شوراي نگهبان بر قوانين و مقررات؛ فرآيندها و رويه‌ها

مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دو جلسه دوساعته)
 زمان برگزاري: جمعه 23 تير ساعت 8 تا 12
مهلت ثبت‌نام: پايان ساعت كاري چهارشنبه 96/04/14
هزينه: 200،000 ريال (بيست هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]
محور‌هاي دوره:
   -  نظارت شوراي نگهبان بر قوانين ازلحاظ عدم مغايرت با موازين شرعي و قانون اساسي
   - نظارت شوراي نگهبان بر اساسنامه‌هاي مصوب دولت و كميسيون‌هاي مجلس ازلحاظ عدم مغايرت با موازين شرعي و قانون اساسي
   - نظارت فقهاي شوراي نگهبان بر عدم مغايرت مصوبات دولتي با موازين شرع
   - رويه عملي شوراي نگهبان در نحوه نظارت بر قوانين و مقررات
 

كارگاه آموزشي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات؛ مباني نظري و رويه‌ عملي

مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دو جلسه دوساعته)
 زمان برگزاري: جمعه 23 تير ساعت 14 تا 18
 مهلت ثبت‌نام: پايان ساعت كاري چهارشنبه 96/04/14
 هزينه: 200،000 ريال (بيست هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]
محورهاي دوره:
   - مفهوم، اهميت و ضرورت نظارت بر انتخابات
   - مباني قانوني نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات 
   - رويه عملي شوراي نگهبان در نظارت بر انتخابات
    - فرآيند انتخابات و ساختار نظام نظارتي
  - مهم‌ترين چالش‌هاي حقوقي نظارت بر انتخابات
 

كارگاه آموزشي قانون آيين دادرسي كيفري (مصوب 1392) در پرتو نظرات شوراي نگهبان

مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دو جلسه دو ساعته)
زمان برگزاري: جمعه 29 بهمن ساعت 13 تا 17
مهلت ثبت نام: پايان ساعت كاري شنبه 95/11/23
هزينه: 200،000 ريال (بيست هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]
محورهاي دوره:
- حق شكايت كيفري
- حقوق متهم و زنداني در نظرات شوراي نگهبان
- حق خلوت و گستره اختيارات ضابطين دادگستري
- خسارات قابل مطالبه ناشي از جرم
- روند رسيدگي به جرايم منافي عفت
- صلاحيت محاكم نظامي
- جنون و تاثير آن در مسئوليت كيفري

كارگاه آموزشي قانون مجازات اسلامي (مصوب 1392) در پرتو نظرات شوراي نگهبان

مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دو جلسه دو ساعته)
زمان برگزاري: جمعه 29 بهمن ساعت 8 تا 12
مهلت ثبت نام: پايان ساعت كاري شنبه 95/11/23
هزينه: 200،000 ريال (بيست هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]
محورهاي دوره:
- گذري بر فرآيند تصويب قانون
- تعزيرات منصوص شرعي
- ادله اثبات در امور شرعي
- نقش فتاوا و احكام حكومتي رهبري در قانون مجازات اسلامي (فتواي معيار)
- نوآوري ها در حدود
- مقادير ديات
- قتل نفس و مسائل پيرامون آن (قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول، اشتباه در هويت و...)

كارگاه آموزشي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات؛ مباني نظري و رويه‌ عملي

مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دو جلسه دو ساعته)
 زمان برگزاري: پنج شنبه 28 بهمن ساعت 13 تا 17
 مهلت ثبت نام: پايان ساعت كاري شنبه 95/11/23
 هزينه: 200،000 ريال (بيست هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]
محورهاي دوره:
   - مفهوم، اهميت و ضرورت نظارت بر انتخابات
   - مباني قانوني نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات 
   - رويه عملي شوراي نگهبان در نظارت بر انتخابات
    - فرآيند انتخابات و ساختار نظام نظارتي
  - مهمترين چالش‌هاي حقوقي نظارت بر انتخابات

كارگاه آموزشي نظارت شوراي نگهبان بر قوانين و مقررات؛ فرآيندها و رويه‌ها

مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دو جلسه دو ساعته)
 زمان برگزاري: پنج شنبه 28 بهمن ساعت 8 تا 12
مهلت ثبت نام: تا پايان ساعت كاري شنبه 95/11/23
هزينه: 200،000 ريال (بيست هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]
محورهاي هاي دوره:
- نظارت شوراي نگهبان بر قوانين از لحاظ عدم مغايرت با موازين شرعي و قانون اساسي
- نظارت شوراي نگهبان بر اساسنامه هاي مصوب دولت و كميسيون هاي مجلس از لحاظ عدم مغايرت با   موازين شرعي و قانون اساسي
- نظارت فقهاي شوراي نگهبان بر عدم مغايرت مصوبات دولتي با موازين شرع
- رويه عملي شوراي نگهبان در نحوه نظارت بر قوانين و مقررات

كارگاه آموزشي قوانين  برنامه و  بودجه در پرتو نظرات شوراي نگهبان

- مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دو جلسه دو ساعته)
- زمان برگزاري: چهارشنبه 27 بهمن ساعت 8 تا 12
- مهلت ثبت نام: پايان ساعت كاري شنبه 95/11/23
- هزينه: 200،000 ريال (بيست هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]
• محورهاي دوره:
- مفهوم بودجه و ويژگي‌هاي آن از نظر شوراي نگهبان
- صلاحيت قواي مختلف در بودجه‌ريزي از نظر شوراي نگهبان
- برداشت شوراي نگهبان از اصول بودجه‌اي قانون اساسي (اصول 52، 53، 55 و 75)

كارگاه آموزشي آشنايي با جايگاه شوراي نگهبان در نظام حقوقي كشور

- مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دو جلسه دو ساعته)
- زمان برگزاري: پنج‌شنبه 20 آبان ساعت 8 تا 12
- مهلت ثبت نام: پايان ساعت كاري يكشنبه 95/8/16
- هزينه: 200،000 ريال (بيست هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]
• محورهاي دوره:
   - جايگاه شوراي نگهبان در ساختار حقوقي و سياسي كشور
   - شوراي نگهبان در پرتو قوانين و مقررات
   - ضوابط قانوني حاكم بر اعضا، جلسات و نحوه عملكرد شورا
   - رابطه شوراي نگهبان با قواي سه گانه و ساير نهادها
   - تحليل صلاحيت‌هاي قانوني شوراي نگهبان

كارگاه آموزشي نظارت شوراي نگهبان بر قوانين و مقررات؛ فرآيندها و رويه‌ها

- مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دو جلسه دو ساعته)
- زمان برگزاري: پنج‌شنبه 20 آبان ساعت 8 تا 12
- مهلت ثبت نام: پايان ساعت كاري يكشنبه 95/8/16
- هزينه: 200،000 ريال (بيست هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]
• محورهاي دوره:
   - نظارت شوراي نگهبان بر قوانين از لحاظ عدم مغايرت با موازين شرعي و قانون اساسي
   - نظارت شوراي نگهبان بر اساسنامه هاي مصوب دولت و كميسيون هاي مجلس از لحاظ عدم مغايرت با موازين شرعي و قانون اساسي
   - نظارت فقهاي شوراي نگهبان بر عدم مغايرت مصوبات دولتي با موازين شرع
   - رويه عملي شوراي نگهبان در نحوه نظارت بر قوانين و مقررات

كارگاه آموزشي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات؛ مباني نظري و رويه‌ عملي

- مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دو جلسه دو ساعته)
- زمان برگزاري: پنج‌شنبه 20 آبان ساعت 13 تا 17
- مهلت ثبت نام: پايان ساعت كاري يكشنبه 95/8/16
- هزينه: 200،000 ريال (بيست هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]
• محورهاي دوره:
   - مفهوم، اهميت و ضرورت نظارت بر انتخابات
   - مباني قانوني نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات
   - رويه عملي شوراي نگهبان در نظارت بر انتخابات
   -  فرآيند انتخابات و ساختار نظام نظارتي
   - مهمترين چالش‌هاي حقوقي نظارت بر انتخابات

كارگاه آموزشي قوانين بودجه ساليانه در پرتو نظرات شوراي نگهبان

- مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دو جلسه دو ساعته)
- زمان برگزاري: پنج‌شنبه 20 آبان ساعت 13 تا 17
- مهلت ثبت نام: پايان ساعت كاري يكشنبه 95/8/16
- هزينه: 200،000 ريال (بيست هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]
• محورهاي دوره:
   - مفهوم بودجه و ويژگي‌هاي آن از نظر شوراي نگهبان
   - صلاحيت قواي مختلف در بودجه‌ريزي از نظر شوراي نگهبان
   - برداشت شوراي نگهبان از اصول بودجه‌اي قانون اساسي (اصول 52، 53، 55 و 75)

كارگاه آموزشي آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

- مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دو جلسه دو ساعته)
- زمان برگزاري: جمعه 21 آبان ساعت 8 تا 12
- مهلت ثبت نام: پايان ساعت كاري يكشنبه 95/8/16
- هزينه: 200،000 ريال (بيست هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]
• محورهاي دوره:
   -  پيشينه قانون اساسي در ايران (آشنايي با قانون اساسي مشروطه)
   - مباني و  سير تصويب و بازنگري قانون اساسي
   - ساختارها و نهادهاي اساسي در نظام حقوقي كشور
   - تحليل اهم اصول قانون اساسي

كارگاه آموزشي آشنايي با جايگاه و صلاحيت‌هاي شوراي نگهبان

- مدت كارگاه: هشت ساعت (چهار جلسه دو ساعته)
- مهلت ثبت نام: پايان ساعت كاري روز دوشنبه مورخ 25 مرداد 95
- زمان برگزاري: پنج شنبه 28 مرداد 95- ساعت 9 الي 18
- هزينه كارگاه: 300.000 ريال (سي هزار تومان) [بابت كتب و منابع آموزشي]
- توضيحات: يك ساعت براي صرف ناهار و اقامه نماز اختصاص مي يابد. همچنين ناهار برعهده شركت كنندگان خواهد بود.
محورهاي دوره:
- بررسي جايگاه شوراي نگهبان در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
- تحليل كيفيت نظارت بر مصوبات مجلس و دولت 
- تبيين نظارت بر انتخابات توسط شوراي نگهبان
- تحليل صلاحيت تفسير قانون اساسي

كارگاه آموزشي آشنايي با جايگاه و صلاحيت‌هاي شوراي نگهبان
- مدت كارگاه: هشت ساعت (چهار جلسه دو ساعته)
- مهلت ثبت نام: پايان ساعت كاري مورخ 23 آذر1394
- زمان برگزاري: پنج شنبه 26 آذرماه 1394- ساعت 8 الي 17
- توضيحات: يك ساعت براي صرف ناهار و اقامه نماز اختصاص مي يابد. همچنين ناهار برعهده شركت كنندگان خواهد بود.
محورهاي دوره:
- بررسي جايگاه شوراي نگهبان در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
- بررسي صلاحيت تفسير قانون اساسي
- تبيين نظارت بر انتخابات توسط شوراي نگهبان
- بررسي كيفيت نظارت بر مصوبات مجلس و دولت
 
كارگاه آموزشي آشنايي با جايگاه و صلاحيت‌هاي شوراي نگهبان
- مدت كارگاه: هشت ساعت (چهار جلسه دو ساعته)
- زمان برگزاري: پنج شنبه 7 خردادماه 1394- ساعت 9 الي 18
- مهلت ثبت نام: پايان ساعت كاري مورخ 1394/3/2
- هزينه: 400/000   ريال (چهل هزار تومان)
- توضيحات: يك ساعت براي صرف ناهار و اقامه نماز اختصاص مي يابد. همچنين ناهار برعهده پژوهشكده خواهد بود.
محورهاي دوره:
- بررسي جايگاه شوراي نگهبان در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
- بررسي كيفيت نظارت بر مصوبات مجلس و دولت
-  تبيين نظارت بر انتخابات توسط شوراي نگهبان
- بررسي صلاحيت تفسير قانون اساسي
 
كارگاه آموزشي تحليل نظارت بر انتخابات توسط شوراي نگهبان
- مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دو جلسه دو ساعته)
- زمان برگزاري: چهارشنبه 30 ارديبهشت ماه 1394- ساعت 8 صبح الي 12
- مهلت ثبت نام: پايان ساعت كاري مورخ 1394/2/25 
- هزينه: 250/000 ريال (بيست و پنج هزار تومان)
محورهاي دوره:
- مفهوم، اهميت و ضرورت نظارت بر انتخابات
- تبيين مهمترين قوانين و مقررات مربوط به نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات
- مباني قانوني اصل نظارت نهاد شوراي نگهبان بر انتخابات
- فرآيند انتخابات و ساختار نظام نظارتي
- مهمترين چالش‌هاي حقوقي نظارت بر انتخابات
 
كارگاه آموزشي تحليل نظرات شوراي نگهبان در مورد موافقت‌نامه‌هاي بين المللي

- مدت كارگاه: چهار ساعت (دو جلسه دو ساعته)
- زمان برگزاري: چهارشنبه 30 ارديبهشت ماه 1394- ساعت 14 الي 18
مهلت ثبت نام: پايان ساعت كاري مورخ  1394/2/25
- هزينه: 250/000  ريال (بيست و پنج هزار تومان)
محورهاي دوره:
 - مفهوم و ويژگي‌هاي موافقت‌نامه‌هاي بين المللي
- انواع  نظارت بر موافقت نامه‌ها
- برداشت شوراي نگهبان از اصول 77و 125 قانون اساسي
- تحليل نظرات شوراي نگهبان راجع به موافقت نامه‌ها

كارگاه آموزشي آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 مدت كارگاه: هشت ساعت (چهار جلسه دو ساعته)
 زمان برگزاري: پنج شنبه31 ارديبهشت ماه 1394- ساعت 9 الي 18
مهلت ثبت نام: پايان ساعت كاري مورخ 1394/2/25
- هزينه: 400/000  ريال (چهل هزار تومان)
- توضيحات: يك ساعت براي صرف ناهار و اقامه نماز اختصاص مي يابد. همچنين ناهار برعهده پژوهشكده خواهد بود.
محورهاي دوره:
-  پيشينه قانون اساسي در ايران (آشنايي با قانون اساسي مشروطه)
- مباني و  سير تصويب و بازنگري قانون اساسي
- ساختارها و نهادهاي اساسي در نظام حقوقي كشور
- تحليل اهم اصول قانون اساسي
 
كارگاه آموزشي تحليل نظارت شوراي نگهبان بر قوانين و مقررات
- مدت كارگاه:‌ چهار ساعت (دو جلسه دو ساعته)
- زمان برگزاري: چهارشنبه 29 بهمن ماه 1393- ساعت 8 صبح الي 12
- مهلت ثبت نام: پايان ساعت كاري مورخ 93/11/25 
- هزينه: 200/000 ريال (بيست هزار تومان)
محورهاي دوره:
- نظارت شوراي نگهبان بر قوانين از لحاظ عدم مغايرت با موازين شرعي و قانون اساسي
- نظارت شوراي نگهبان بر اساسنامه هاي مصوب دولت و كميسيون هاي مجلس از لحاظ عدم مغايرت با موازين شرعي و قانون اساسي
- نظارت فقهاي شوراي نگهبان بر عدم مغايرت مصوبات دولتي با موازين شرع
 
كارگاه آموزشي تحليل نظرات شوراي نگهبان راجع به قوانين بودجه ساليانه
- مدت كارگاه: چهار ساعت (دو جلسه دو ساعته)
- زمان برگزاري: چهارشنبه 29 بهمن ماه 1393- ساعت 14 الي 18
- مهلت ثبت نام: پايان ساعت كاري مورخ 93/11/25 
- هزينه: 200/000 ريال (بيست هزار تومان)
محورهاي دوره:
- مفهوم بودجه و ويژگي‌هاي آن از نظر شوراي نگهبان
- صلاحيت قواي مختلف در بودجه‌ريزي از نظر شوراي نگهبان
- برداشت شوراي نگهبان از اصول بودجه‌اي قانون اساسي (اصول 52، 53، 55 و 75)
 
كارگاه آموزشي آشنايي با جايگاه و صلاحيت‌هاي شوراي نگهبان
- مدت كارگاه: هشت ساعت (چهار جلسه دو ساعته)
- زمان برگزاري: پنج شنبه30 بهمن ماه 1393- ساعت 8 الي 17
- مهلت ثبت نام: پايان ساعت كاري مورخ 93/11/25 
- هزينه: 400/000  ريال (چهل هزار تومان)
- توضيحات: يك ساعت براي صرف ناهار و اقامه نماز اختصاص مي يابد. همچنين ناهار برعهده پژوهشكده خواهد بود.
محورهاي دوره:
- بررسي جايگاه شوراي نگهبان در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
- بررسي صلاحيت تفسير قانون اساسي
- تبيين نظارت بر انتخابات توسط شوراي نگهبان
- بررسي كيفيت نظارت بر مصوبات مجلس و دولت
 
كارگاه آموزشي آشنايي با جايگاه و صلاحيت هاي شوراي نگهبان
- زمان برگزاري: 30 مهرماه 1393 و اول آبان 1393 
- مطالب ارائه شده در اين كارگاه دو روزه كه طي 8 ساعت و با حضور دانش پژوهان گرامي و تدريس اعضاي محترم هيئت علمي پژوهشكده شواري نگهبان تشكيل شد.
- شامل چهار بخش "جايگاه شوراي نگهبان در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران"، "تفسير قانون اساسي"، "نظارت شوراي نگهبان بر قوانين و مقررات" و "نظارت بر انتخابات" بوده است.
- اساتيد علاوه بر ارائه ي مطالب، به پاسخگويي به سوالات علمي و كاربردي دانش پژوهان نيز پرداختند.
 

  

نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده