امروز:
دوشنبه 29 آبان 1396  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
     
تازه های علمی
1396/7/22 شنبهاصل 98 قانون اساسي
 

اصل نود و هشتم:

تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‌شود.
 
اصول قانون اساسی در پرتو  نظرات شورای نگهبان؛
بررسی اصل نود و هشتم
شرح مبسوط قانون اساسي؛
شرح اصل نود و هشتم قانون اساسي
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده