امروز:
دوشنبه 29 آبان 1396  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
     
تازه های علمی
1396/7/22 شنبهاصل 94 قانون اساسي
 

اصل نود و چهارم:

كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.
 
اصول قانون اساسی در پرتو  نظرات شورای نگهبان؛
بررسي اصل نود و چهارم
شرح مبسوط قانون اساسي؛ شرح اصل نود و چهارم و نود و پنجم قانون اساسي
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده