امروز:
دوشنبه 29 آبان 1396  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
     
تازه های علمی
1396/7/22 شنبهاصل 88 قانون اساسي
 
اصل هشتاد و هشتم:

در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس‌جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، رئيس‌جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس‌جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.
اصل سابق مصوب 1358: در هر مورد كه نماينده‌اي از وزير مسئول درباره يكي از وظايف او سوال كند آن وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي ملي.
 
سلسله جلسات بازخواني مشروح مذاكرات
مجلس بررسي نهايي قانون اساسي سال 1358
بررسي اصل  هشتاد و هشتم (موضوع جلسه سي و چهارم مشروح مذاكرات)
اصول قانون اساسی در پرتو  نظرات شورای نگهبان؛ 
بررسی اصل هشتاد و هشتم
شرح مبسوط قانون اساسي؛ شرح اصل هشتاد وهشتم  قانون اساسي
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده